فارکس در ایرانر

تاجر سهام

ورشکستگی به تقلب چیست | مجازات آن چگونه است؟

ورشکستگی به تقلب یکی از انواع ورشکستگی تجار است که در آن تاجر سعی بر این دارد که خود را ورشکسته نشان دهد تا بدین طریق بتواند از منافعی که قانون برای ورشکسته در نظر گرفته است منتفع گردد، چرا که قانون گذار تاجر ورشکسته یا شرکت های ورشکسته را به چشم مجرم نمی بیند بلکه تصور قانون گذار این است که به دلایل عدم مدیریت صحیح تجار و شرکت های تجاری، ورشکستگی(ورشکستگی چیست) رخ داده است و آن ها از تادیه دیونشان عاجز شده اند. از این رو قانون گذار تدابیر حمایتی را نسبت به آن ها لحاظ نموده است. وکیل تجاری یا یک وکیل شرکت امین و توانا، می تواند مشاوره های بسیار راهگشایی در این زمینه ارائه کند.

متاسفانه باید اشاره کرد که گاهی برخی از تجار برای فرار از پرداخت بدهی های خود، دست به تقلب و فریبکاری می زنند و به دروغ اعلام ورشکستگی می کنند. موضوع این مقاله، پیرامون چنین افرادی است. پیش از صحبت در باب ورشکستگی به تقلب و مجازات ورشکسته به تقلب لزم است که با تعریف ورشکستگی به تقلب آشنا شد.در این مقاله ضمن تعریف ورشکستگی به تقلب به مصادیق ورشکسته به تقلب و مجازات ورشکستگی به تقلب در قانون مجازات اسلامی پرداخته می شود.

گروه وکلای وکیل پرس که از وکلای پایه یک دادگستری، سود می برد، می تواند در این قبیل پرونده ها همراه شما باشد تا اگر کسی یا شرکتی خواست با تقلب و فریب، ضرر مالی را متوجه شما کند، با بهره بردن از علم و تجربه، جلوی این مسئله گرفته شود. شما می توانید برای مشاوره حقوقی آنلاین، هم اکنون تماس بگیرید.

تعریف ورشکستگی به تقلب

در تعریف ورشکستگی به تقلب چنین می توان گفت که، ورشکستگی به تقلب وضعیت تاجری است که با انجام اعمالی به صورت ارادی خود را ورشکسته نشان می دهد تا بدین وسیله بتواند از منافع ورشکستگی استفاده نماید.

مثال: تاجری به جهت ورشکسته نشان دادن خود اقدام به صدور چک های صوری می نمایند تا بدین وسیله خود را ورشکسته نشان دهند اما این موضوع به جهت اینکه تاجر با برنامه قبلی جهت ورشکسته جلوه دادن خود به این عمل دست زده است، ورشکسته به تقلب نام می گیرد که دارای ضمانت اجرای کیفری است.

مصادیق ورشکسته به تقلب

قانون گذار در ماده 549 قانون تجارت مصادیق ورشکسته به تقلب را مورد بررسی قرار داده است و مواردی را که سبب می شود تاجر و یا شرکت های تجاری ورشکسته قلمداد گردند را بیان داشته است. این موارد عبارتند از:

1) تاجر ورشکسته دفاتر تجاری خود را مفقود نماید:

دفاتر تجاری تاجر به دفاتری گفته می شود که کلیه حساب و کتاب ها و کلیه معاملات و بدهی و هر آنچه مربوط به تاجر و معاملات تجاری است در آن قید می گردد، فلذا در صورتی که تاجر ورشکسته دفاتر تجاری خود را مفقود نماید در این صورت این عمل او نشان از این است که تاجر تمایلی به دیده شدن دفاتر خود ندارد و این موضوع اماره ای بر تدلیس تاجر است از این رو قانون گذار به راحتی از موضوع مفقودی دفاتر تجاری گذر نکرده است و این مسئله را از مصادیق ورشکسته به تقلب عنوان نموده است.

این امر یکی از مصادیق ورشکستگی به تقلب در قانون مجازات اسلامی است که برای آن ضمانت اجرا نیز در نظر گرفته شده است.

2) تاجر قسمتی از دارایی خود را مخفی نماید:

آنچه واضح و مبرهن است تاجر سهام این است که تاجر زمانی درخواست ورشکستگی می دهد و خود را ورشکسته قلمداد می نماید که در نتیجه توقف در تادیه دیونش قادر به پرداخت نباشد اما اگر تاجر به عمد قسمتی از دارایی خود را مخفی نماید تا خود را ناتوان از پرداخت بدهی نشان دهد در این صورت این امر اماره ای بر این است که تاجر قصد تقلب دارد و با وجود اینکه قادر به تادیه دیون خود است خود را ناتوان جلوه می دهد. از این رو چنانچه تاجر قسمتی از دارایی خود را مخفی نماید در این صورت تاجر محکوم به ورشکسته به تقلب است و به ضمانت اجرای ورشکستگی به تقلب در قانون مجازات اسلامی محکوم می گردد.

3) تاجر از طریق مواضعه و معاملات صوری مال خود را از دست بدهد:

معاوضه به معنای تبانی است و معاملات صوری نیز به معاملاتی گفته می شود که منشاء واقعی ندارد و تاجر این معاملات را تنها بدین جهت انجام می دهد که خود را بدهکار نشان دهد و یا با تبانی و مواضعه قصد دارد خود را مفلس و ناتوان از تادیه بدهی خود نشان دهد در این صورت، این عمل تاجر یکی از مصادیق ورشکسته به تقلب است چراکه تاجر با معاملات صوری و مواضعه و تبانی قصد بر این دارد که خود را به گونه ای غیر واقعی نشان دهد از این رو به مجازات ورشکسته به تقلب محکوم می گردد.

4) تاجر اسناد و مدارک غیر واقعی جهت مقروض بودن خود ارائه دهد:

یکی دیگر از مصادیق ورشکسته به تقلب این است که تاجر با اسناد و مدارک غیر واقع و به وسیله صورت دارایی ها و قروض غیر واقعی خود را بدهکار و مقروض نشان دهد. این عمل معمولا زمانی رخ می دهد که تاجر احساس می نماید که با ادامه دادن تجارت خود شاید متضرر گردد از این رو با ارائه اسناد و مدارک مقروض بودن خویش چنین قصد می نماید که خود را مقروض جلوه دهد تا بدین وسیله بتواند از مزایایی که قانون برای ورشکسته در نظر گرفته است بهره مند گردد اما همین امر باعث می گردد که تاجر به مجازات ورشکسته به تقلب محکوم گردد.

5) اشخاصی که به اسم دیگری و یا با اسمی موهوم تجارت نمایند:

یکی دیگر از مصادیق ورشکسته به تقلب این است که افرادی با نام دیگری و یا با نام موهومی به تجارت اقدام می نمایند. این امر به وضوح مشخص است که فردی قصد تقلب دارد و اگر چنین امری اثبات گردد تاجر ورشکسته به مجازات ورشکسته به تقلب محکوم می گردد. و مجازات ورشکستگی به تقلب در قانون مجازات اسلامی را داراست.

قانون گذار برخی از افراد را نیز در قانون احصا نموده است و برای عمل آن ها همان مجازات ورشکستگی به تقلب در قانون مجازات اسلامی را در نظر گرفته است این افراد عبارتند از:

  1. افرادی که با آگاهی کامل و به نفع تاجر ورشکسته تمام یا قسمتی از دارایی تاجر اعم از دارایی منقول و غیر منقول او را مفقود نمایند مخفی نمایند و یا اینکه نزد خود نگاه دارند.
  2. افرادی که به نام خود و یا به نام دیگری و با قصد تقلب، طلب غیر واقعی را طلب واقعی قلمداد نمایند و بابت این موضوع به محکمه التزام هم بدهند.

نکته: اگر اقوام شخص ورشکسته بدون مشارکت با شخص ورشکسته اموال او را مخفی نمایند یا از بین ببرند و یا نزد خود نگاه دارند، در این صورت این افراد به مجازات سرقت محکوم می گردند. این موضوع را قانون گذار در ماده 553 قانون تجارت نیز آورده است.

تعقیب تاجر ورشکسته به تقلب

تاجر ورشکسته پس از اینکه درخواست ورشکستگی می دهد چنانچه مدعی العموم این احتمال را بدهد که اعلام ورشکستگی از سوی تاجر ورشکسته به تقلب و تاجر سهام تقصیرصورت گرفته است، تعقیب وی را آغاز می نماید و مخارج تعقیب تاجر ورشکسته به تقلب را در این مواقع به هیچ عنوان نمی توان بر دوش طلبکاران تاجر قرار داد.

اما چنانچه اعلام ورشکسته به تقلب از سوی طلبکاران تاجر ورشکسته صورت گیرد در این صورت مخارج تعقیب ورشکسته به تقلب را در صورت محکومیت تاجر ورشکسته بایستی دولت متحمل گردد و در صورتی که تاجر ورشکسته از این اتهام مبری شناخته شود، مخارج تعقیب تاجر ورشکسته بر عهده طلبکاران و یا طلبکاری است که تعقیب تاجر را درخواست نموده است.

در صورتی که تاجر در این تعقیب و پیگیری ورشکسته به تقلب گردد به مجازات ورشکسته به تقلب نیز محکوم می گردد.

مجازات ورشکسته به تقلب

مجازات ورشکستگی به تقلب در تاجر سهام تاجر سهام قانون مجازات اسلامی پیشبینی شده است و مستند به ماده 670 قانون مجازات اسلامی چنانچه تاجری محکوم به ورشکستگی به تقلب گردد به مجازات حبس از یک تا پنج سال به صلاحیت قاضی محکوم می گردد.

قانون گذار ورشکستگی به تقلب را جزء جرائم کیفری محسوب نموده است و برای این امر در قانون مجازات اسلامی مجازات در نظر گرفته است و تاجر ورشکسته در صورتی که مرتکب یکی از اموری که از نظر قانون لازمه ورشکستگی به تقلب است شود به مجازات ورشکستگی در قانون مجازات اسلامی محکوم می گردد.

لازم به ذکر است که مجازات ورشکسته به تقلب حبس تعزیری است.

دادگاه رسیدگی کننده به ورشکستگی به تقلب

دادگاه صالح جهت رسیدگی به حکم ورشکستگی دادگاه بدوی اقامتگاه تاجر است و چنانچه نسبت به شرکت های تجاری باشد دادگاه محل وقوع مرکز اصلی شرکت است و در دادگاه حقوقی به ورشکستگی تجار و شرکت های تجاری رسیدگی می شود و همچنین لازم به ذکر است که حکم ورشکستگی با اجرای فوری همراه است.

اما ورشکسته به تقلب جرم است و قانون گذار برای ورشکستگی به تقلب در قانون مجازات اسلامی، مجازات کیفری در نظر گرفته است از این رو مرجع صالح در رسیدگی به جرم تاجر ورشکسته به تقلب در صلاحیت دادگاه کیفری است البته قانون گذار بعضی از امور را در ورشکستگی به تقلب از صلاحیت محاکم کیفری خارج ساخته است.

مشاوره حقوقی ورشکستگی شرکت ها و تجار با وکیل تجاری

ورشکستگی یکی از رخدادهایی است که ممکن است برای هر تاجری اتفاق بیفتد و البته که این رخداد ممکن است برای تجار دارای پیامدهای منفی نیز باشد اما گاهی می توان با مشاوره حقوقی به موقع از ضررهای احتمالی ناشی از ورشکستگی جلوگیری نمود.

البته گاهی نیز برخی از تجار به جهت برخی از مشاوره های غیر اصولی به اعمالی دست می زنند که این اعمال نه تنها راه نجاتی برای آن ها از پرداخت بدهی هایشان نیست بلکه ممکن است آن ها را محکوم به ورشکسته به تقلب نماید که از جرائم کیفری است و دارای ضمانت اجرای کیفری است.

ورشکستگی به تقلب در قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده است که گاها تجار بسیاری با توصیه های غیر اصولی و اشتباهات خود درگیر این موضوع می گردند و مجازات ورشکسته به تقلب برای آن ها صادر می گردد.

از این رو توصیه می شود پیش از هر اقدامی در باب اعلام ورشکستگی با مشاور حقوقی و وکیل تجاری مشاوره و هم فکری لازم را به عمل بیاورید.

برخی سوالات متداول

چرا تجار تمایل دارند خود را ورشکسته نشان دهند؟

در پاسخ به این سوال که چرا تجار تمایل دارند که خود را ورشکسته به تقلب قلمداد نمایند با استناد به رای وحدت رویه می توان چنین پاسخ داد که از زمان توقف تاجر از تادیه دیونش، از وی خسارت تاخیر تادیه گرفته نمی شود و این موضوع در مواقعی که مخصوصا تجار از بانک ها وام های کلان گرفته اند بیشتر نمود پیدا می کند.

مصادیق ورشکسته به تقلب را نام ببرید؟

تاجر ورشکسته دفاتر تجاری خود را مفقود و مخفی نماید،، تاجر اسناد و مدارک غیر واقعی جهت مقروض بودن خود ارائه دهد، تاجر از طریق مواضعه و معاملات صوری مال خود را از دست بدهد، اشخاصی که به اسم دیگری و یا با اسمی موهوم تجارت نمایند

جهت اخذ مشاوره حقوقی با وکیل تجاری در زمینه اعلام ورشکستگی با وکیل پرس تماس بگیرید.

تاجر سهام

مترادف تجار: بازرگانان، تاجران، سوداگران، اغنیا، پولداران، ثروتمندان
متضاد تجار: فقرا
برابر پارسی: بازرگانان، سوداگران

مترادف ها

لغت نامه دهخدا

تجار. [ ت َ ] ( ص ) تجا. ( فرهنگ رشیدی ). تجاره. ( فرهنگ جهانگیری ) ( فرهنگ رشیدی ). در کتاب زند بمعنی رونده مرقوم است مثل نوند. ( فرهنگ جهانگیری ). بلغت زند و پازند رونده باشد. ( برهان ). بلغت زند و پازند رونده. ( انجمن آرا ) ( آنندراج ). بلغت زند و پازند رونده و مسافر و مسافرت. ( ناظم الاطباء ). تند و تیز رونده.( فرهنگ نظام ). || ( اِ ) در فرهنگها نوشته اند که کره اسبی را گویند که زین نکرده باشند و آن راستاغ نیز خوانند. ( فرهنگ جهانگیری ). کره اسبی را گویند که هنوز او را زین نکرده باشند. ( برهان ) ( از انجمن آرا ) ( از آنندراج ) ( از ناظم الاطباء ). کره اسبی که زین نشده باشد. این لفظ مخفف تجاره است یا تجاره مزیدفیه آن. ( فرهنگ نظام ). رجوع به تجا و تجاره شود.
تجار. [ ت ِ ] ( ع اِ ) تُجّار. تَجَر. تُجُر. ج ِ تاجر. ( منتهی الارب )( ناظم الاطباء ). بازرگان. ( منتهی الارب ) :
بدان ره اندر معروف شهرهایی بود
تهی ز مردم و انباشته ز مال تجار.

|| می فروش. ( منتهی الارب ) ( مهذب الاسماء ). رجوع به تجر و ماده بعد و تاجر شود.
تجار. [ ت ُج ْ جا ] ( ع اِ ) ج ِ تاجر، بازرگان. ( منتهی الارب ). سوداگران و این جمع تاجر است. ( غیاث اللغات ) ( آنندراج ).بازرگان و بازرگانان و در زبان فارسی کلمه تجار، گاه بمعنی بازرگان استعمال میکنند و نوعاً بیشتر اوقات جمعهای تازی را مانند اسم عام استعمال مینمایند. ( ناظم الاطباء ). || می فروش. ( منتهی الارب ) ( مهذب الاسماء ). رجوع به ماده قبل و تجر و تاجر شود.

تاجر سهام

تفاوت شرکت تعاونی با سایر شرکت های تجاری

تفاوت شرکت تعاونی با سایر شرکت های تجاری

تفاوت شرکت تعاونی با سایر شرکت‌های تجاری

شرکت تعاونی یکی از شرکت‌های تجاری نام برده در قانون تجارت به شمار می‌آید. این شرکت تفاوت‌های بسیاری با سایر شرکتهای تجاری از جمله شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت بامسئولیت محدود، شرکت تضامنی، شرکت نسبی، شرکت مختلط سهامی و شرکت مختلط غیرسهامی دارد. از این جهت قانون شرکت‌‌های تعاونی و به‌ دنبال آن قوانین مرتبط با بخش تعاون، تصویب شد، که به توضیح و بیان این تفاوت‌ها پرداخته است . بنابراین شرکت‌های تعاونی با انجام فعالیت تجاری، یک نوع شرکت تجاری محسوب می‌شوند. برای اطلاع از تعریف شرکت تجاری و وجه تمایز آن با شرکت‌های غیرتجاری، مقاله ی "تفاوت شرکت‌های تجاری و شرکت‌های غیرتجاری" را مطالعه نمایید.

شرکت تعاونی انواع مختلفی دارد که به طور مفصل در مقاله ی "انواع شرکت‌های تعاونی" بحث شده است. تعریف شرکت تعاونی نیز در مقاله ی "انواع شرکت‌های تعاونی" قابل مشاهده است.

در ادامه تفاوت شرکت تعاونی با سایر شرکت‌ها را بیان می‌کنیم.

اولین تفاوت: تعداد شرکای شرکت تعاونی

در شرکت‌های تجاری حداقل شرکاء 2 نفر می‌باشد، در شرکت سهامی خاص این حداقل به 3 نفر و در شرکت سهامی عام به 5 نفر افزایش می‌یابد. این درحالی است که در قانون حداقل تعداد شرکاء در شرکت تعاونی، 7 نفر در نظر گرفته شده است .

دومین تفاوت: شخصیت شرکای شرکت تعاونی

در شرکت تعاونی برعکس سایر شرکت‌های تجاری، همه شرکاء لزوما باید اشخاص حقیقی باشند. این در حالی است که درهمه ی شرکت‌های تجاری امکان شراکت اشخاص حقوقی نیز وجود دارد. در شرکت تعاونی شرکاء باید شاغل در همان حرفه ی موضوع شرکت تعاونی باشند در حالی که در سایر شرکت‌های تجاری این شرط وجود ندارد.

معرفی و دانلود کتاب تاجر مسلمان: نگاهی به گذشته، چراغی روشن برای کامیابی تاجر مسلمان

عکس جلد کتاب تاجر مسلمان: نگاهی به گذشته، چراغی روشن برای کامیابی تاجر مسلمان

برای دانلود قانونی کتاب تاجر مسلمان و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

برای دانلود قانونی کتاب تاجر مسلمان و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

دانلود کتاب از اپلیکیشن کتابراه

معرفی کتاب تاجر مسلمان: نگاهی به گذشته، چراغی روشن برای کامیابی تاجر مسلمان

رسول اکبری با عنایت به موقعیت تجاری و استراتژیک مکه در طول تاریخ، کتاب تاجر مسلمان را تدوین نموده است. تجارت، مفهومی اساسی و با اهمیت است که تاجر سهام خداوند متعال 9 بار از آن در قرآن یاد کرده و به همین دلیل این کتاب به بررسی جایگاه تجارت و داد و ستد در دین اسلام می‌پردازد. اثر حاضر اگرچه روند تاریخی مبادلات اقتصادی را مورد توجه قرار می‌دهد اما همچون چراغی پرفروز راه کامیابی در معاملات را برای مسلمانان در همه دوره‌ها روشن نگاه داشته است.

درباره کتاب تاجر مسلمان:

شایسته است مردان بزرگ تجارتی عظیم را در پیش گیرند و همواره در معاملات همانند یک تاجر آگاه و خردمند به دنبال تجارتی با سودی قابل اطمینان، بدون ضرر و همیشگی باشند و نگذارند که تجارت‌های اندک دنیایی آن‌ها را از معنا و فلسفه زندگی دور کند. (نور، آیات 37 و 38)

این آیاتی‌ست که اشاره مستقیم قرآن به مفهوم تجارت را نشان داده و راه یک معامله سالم و پرسود را یادآور ساخته است. کتاب تاجر مسلمان نیز با در نظر گرفتن جنبه‌های تاریخی، موقعیت جغرافیایی و مسائل سیاسی روی مفهوم تجارت تاملی شایسته دارد.

دین اسلام از معدود دین‌هایی است که با برقرار کردن تعادل بین تلاش مادی و سعی معنوی پیروانش را به داشتن یک زندگی شایسته تشویق می‌کند. اگرچه در نظر گرفتن ثواب آخرت در الویت اعمال و رفتار یک مسلمان قرار می‌گیرد اما به دست آوردن روزی حلال و ثروت از راه درست، امری‌ست که در اسلام به آن سفارش شده است. چنانچه پیامبر اکرم شخصی را که از سیاق مشروع برای به دست آوردن مال و در امان بودن از دریوزگی برای اهل خانه‌اش کوشش می‌نماید را از بهترین افراد یاد می‌کند و بشارت می‌دهد که او در روز قیامت همچون ماهی نورانی در محضر خداوند حاضر می‌شود.

اشاعه اسلام و رسیدن آوازه این دین به ممالک دیگر، سایر کشورها را با آداب اسلامی و قوانین اقتصادی که بر پایه انصاف و اخلاق بنا شده‌اند، آشنا کرد. تا جایی که تاجران کشورهایی همچون اندونزی، چین و هند به واسطه ارتباط با تجار مسلمان و توجه به این قواعد منصفانه به دین اسلام گرویدند.

کتاب تاجر مسلمان به واکاوی احکام الهی می‌پردازد که رعایت آن‌ها در دین اسلام برای داشتن مال طیب و پاکیزه لازم و ضروری است. این قوانین طوری تنظیم شده‌اند که حقوق دو طرف معادله در آن رعایت شده باشند و هیچ یک از طرفین در آن ضرر نکنند. این احکام به مواد و تبصره‌هایی تقسیم می‌شوند تا از لغزیدن فرد مومن در دام ربا، حرام‌خواری و تضیع مال دیگران جلوگیری کنند.

رسول اکبری در این اثر تلاش کرده تا تاجران، کاسبان و همه مسلمانان با فراگیری دستورات دین اسلام به قواعد خمس، زکات مال دست یابند و با توجه به مباحث این کتاب پرهیز از احتکار و غش در معامله را جزئی از برنامه زندگی خود قرار دهند.

خواندن کتاب تاجر مسلمان را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم؟

علاقمندان به متون مذهبی، تاریخی و اقتصادی از این کتاب مطالب مفیدی می‌آموزند.

در بخشی از کتاب تاجر مسلمان می‌خوانیم:

در صدر اسلام است که می‌توان قدیمی‌ترین جلوه از آن رویکردِ به‌کلی متمایزِ اقتصادی به سازمان‌دهی اجتماعی را شناسایی کرد، تاجر سهام و این‌که پیش از اسلام هیچ نشانی از چنان رویکردی در هیچ جامعه‌ی دیگری وجود ندارد.

در نتیجه، محمد ابن عبدالله، بنیان‌گذار اسلام، شایسته‌ی آن است که به مثابه نخستین مصلح اقتصادی و اجتماعی‌ شناخته شود که رویکردش به سازمان‌دهی اجتماعی متضمنِ بهره‌گیری از انگیزه‌های اقتصادی برای بالا بردن سطح رفاه و تولید ثروت بود. پیامبر اسلام از تأثیر انگیزه‌های بازار بر رفاه اجتماعی آگاه بود، و این رویکردی است که در روزگار پیش از ‌اسلام مطلقاً غایب است.

مقایسه‌ رویکرد پیامبر در تحلیل‌ اقتصادی با آن‌چه پیش از او در جریان بود، نوآورانه بودنِ رویکرد او را روشن می‌سازد. برای مثال، ارسطو در باب هدف وجودی پول حرف چندانی برای گفتن نداشت. برای ارسطو پول صرفاً وسیله‌ی مبادله بود؛ نه این‌که تلاش برای تحصیل‌اش انگیزه‌بخش به فعالیت انسان‌ها باشد (چنان که نظم اجتماعی بر مدار آن شکل گیرد).

آشکارا رویکردِ ارسطو نمی‌توانست موجب پیشرفت جامعه‌ای شود که از راه سرمایه‌گذاری خلق ثروت می‌کند. وقتی به دیدگاه‌های اقتصادی عیسی نظر می‌افکنیم، مردی را می‌یابیم که در یک خانواده‌ی نجار در یکِ قریه‌ی کوچک بزرگ شده و در دوره‌ی جوانی‌اش هرگز با زیر و بم‌های سرمایه‌گذاری و مخاطره‌پذیری کارآفرینانه مواجه نشده بود.

فهرست مطالب کتاب

پیشگفتار
تاجر مسلمان در گذر زمان
بینش و مطالعات مسلمانان
در علم جغرافیا
بینش مسلمانان در علم جغرافیا
مراجع علم جغرافیا
مصادیق جغرافیایی وارد شده به جغرافیای مسلمانان
مکاتب جغرافیایی
در مکتب عراقی
در مکتب بلخی
تفاوت دو مکتب
معایب جغرافیای اسلامی
برید
فرسخ، فرسنگ
میل
کوره، خوره
مِخلاف
استان
رُستاق (روستا)
تسوج
جُند
آباد
سکه
سلم
صلح-آشتی
عنوه
خراج
غنیمت
صدقه
فی
خمس
قطیعه: دو معنی دارد
جغرافیای جزیرۀ العرب
نقش و سهم فرهنگ
و تمدن اسلامی در علم
تعریف فرهنگ
تعریف تمدن
قرابت معنای فرهنگ و تمدن اسلامی
تمدن اسلامی‌ و محدوده تاریخی و جغرافیایی آن
گسترش تمدن اسلامی
روح اجتماعی احکام اسلام
تشویق اسلام به علم آموزی
عدم تعصب درباره غیر مسلمانان
علم و دانش در تمدن اسلامی
تجارت در تمدن اسلامی
جلوه سرمایه داری
در صدر اسلام
دنیای نبی مکرم اسلام (ص)
تنظیمِ بازار و تجارت منصفانه
اصلاحاتِ پولی
اثرات اسلام در اروپا
بررسی ساختار نظام مالیاتی در صدر اسلام
زکات
میزان و درصد مالیات زکات
خمس
جزیه
میزان مالیات جزیه
اهمیت تجارت از دیدگاه اسلام
ارزش تجارت در اسلام
تجارت اسلامی
تنظیم تجارت در اسلام"حقوق تجارت در اسلام"
تأثیر حقوق تجارت مسلمانان بر حقوق تجارت غرب
صک: “cheque”
ظهرنویسی یا حواله: “Aval”
مخازن: “Magazin”
سفارش‌های اسلام درباره تجارت
اول آگاهی، سپس تجارت
1. دانش دینی
2. مهارت و تخصص
آداب تجارت اسلامی
1. نیت خوب
2. انتخاب تجارت به انگیزۀ تعاون اجتماعی
3. نوشتن وصیت‌نامه
4. توکل نیکو بر خداوند
قرآن، کتابی فراتر از زمان و مکان
اخلاق تجاری
خصوصیات تاجر مسلمان
صادق و امانت دار باشد
دوری گزیدن از شبهات
پرهیز از ربا
زود به بازار رفتن
آسان گرفتن بر تنگ دستان و نیازمندان
پرهیز از سوگند
مراعات ترازو و پیمانه
کار عبادت است
خیانت کردن
قسم دروغ
تاجر و نماز
احتکار
آداب معامله
پرهیز از غش در معامله
دانشمندان مسلمان مؤثر
در توسعه اندیشه اقتصادی
تبیین حقیقت فقر
فقر از دیدگاه اهل لغت
فقر از دیدگاه مفسران
فقر از دیدگاه فیلسوفان و عارفان
انواع فقر
1- فقر جسمی
2- فقر مالی
الف) فقر مطلق
ب) فقر نسبی
3- فقر روحی
4-فقرفرهنگی
ریشه یابی علل فقر
تدبیر مقابله با فقر فرهنگی
عوامل ظهور فقر فرهنگی
1- نگرش غلط به جهان هستی
تدبیر مقابله
2- مبادرت به گناه
تدبیر مقابله
3-فقدان برنامه ریزی صحیح
تدبیر مقابله
4-جهل و نادانی
تدبیر مقابله
برخی از سخنان حضرت ختمی مر تبت‌ (ص)
درباره تجارت، تاجر، ثروت،
کسب روزی حلال و‌.
منا بع و ماخذ

فرزند خاوری؛ «تاجر الهام‌بخش» کانادا شد! +عکس

فرزند محمودرضا خاوری از سوی مجله تایکون به‌عنوان «تاجر الهام‌بخش» سال معرفی شد!

فرزند خاوری؛ «تاجر الهام‌بخش» کانادا شد! +عکس

یک مجله پسر محمودرضا خاوری، مفسد اقتصادی فراری را به عنوان تاجر الهام بخش معرفی کرده است.

مجله تایکون در یکی از شماره‌های اخیر خود اردوان (اردی) خاوری، پسر محمودرضا خاوری مدیرعامل پیشین بانک ملی ایران و از مجرمان محکوم شده در ایران به‌خاطر مشارکت در اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی را به‌عنوان “تاجر الهام‌بخش” سال ۲۰۲۲ انتخاب کرده است.

در گزارش مجله تایکون درباره اردوان خاوری آمده است: «اردوان خاوری متعلق به خانواده‌ای است که چندین نسل سابقه کارآفرینی دارند و تجربه صد‌ها سال کسب و کار و ظرافت‌های آن به او ارث رسیده است.»

گزارش مجله تایکون درباره دیگر فعالیت‌های دیگر اقتصادی اردوان خاوری نوشته است: «ارتباط دایمی اردوان خاوری با صاحبان کسب و کار‌های اماراتی باعث شد تا او در سال ۲۰۰۷ یک شرکت بازرگانی تخصصی در زمینه خرید و فروش مصالح ساختمانی در این کشور راه‌اندازی کند.»

محمودرضا خاوری سال ۲۰۱۱ و بعد از طرح پرونده اختلاس ۳ هزار میلیاردی از ایران به کانادا فرار کرد.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است: «مشتریان شرکت نیز افراد موفق کارآفرین هستند و ثروت موروثی آن‌ها باعث شده است نیاز‌های خاص داشته باشند. آقای خاوری و تیم او نیز دارای چنین پشتوانه‌ای است و به همین علت می‌توانند با آن‌ها همذات‌پنداری کنند.»

در گزارش مجله تایکون درباره اردوان خاوری آمده است: «هنگامی که اردوان خاوری در ۱۸ سالگی تصمیم به سرمایه‌گذاری گرفت، کسی به او توجه نکرد؛ زیرا بسیار جوان بود. آنچه دیگران از آن اطلاع نداشتند پیشینه خانوادگی خاوری جوان بود. اردوان خاوری متعلق به خانواده‌ای است که چندین نسل سابقه کارآفرینی دارند و تجربه صد‌ها سال کسب و کار و ظرافت‌های آن به او ارث رسیده است.»

این گزارش درباره فعالیت‌های اقتصادی اردوان خاوری از ۱۸ سالگی چنین شرح داده است: «اردوان خاوری در سال ۲۰۰۵ شروع به فعالیت در صنعت سفر و گردشگری کرد. او طی ۳ سال فعالیت، تبدیل به یکی از ۳ شرکت بزرگ فعال در آژانس‌های مسافرتی در کانادا شد و شرکت او ۱۱ دفتر در سراسر کشور تاسیس کرد و خدمات فروش عمده خدمات مسافرتی به بیش از ۲۵ آژانس در کشور ارایه داد. افراد و شرکت‌های ثروتمند و برجسته در زمره مشتریانش بودند و به همین علت شرکت او جزو نخستین آژانس‌های مسافرتی غربی بود که بسته کامل تور گردشگری دبی را به مشتریان ارایه داد.»

پدر اردوان یعنی محمودرضا خاوری، در سال ۲۰۰۵ شهروندی کانادا را دریافت کرده است. خانواده خاوری دست‌کم از سال ۲۰۰۱ در کانادا زندگی می‌کنند.

محمودرضا خاوری در مهر ۱۳۹۰ به بهانهٔ «مشکلات عصبی حادث‌شده و بیماری مزمن» از مقام خود استعفا داد و به کشور کانادا که تابعیت آن را دارا بود گریخت.

خاوری توسط دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی ایران به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به ۲۰ سال حبس و بابت دریافت رشوه به ۱۰ سال حبس محکوم شده‌است. نام خاوری برای مدتی در لیست افراد تحت تعقیب اینترپل وجود داشت ولی از اواسط مهر ۱۳۹۵ خورشیدی، نام وی به عنوان یک شخص در حال تعقیب در وب‌سایت اینترپل مشاهده نمی‌شود.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا